Så skyddar vi dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen gällande fr.o.m. 2018-05-25

Allmänt

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsfördningen i kraft, och ersätter då den svenska personuppgiftslagen. Den nya förordningen medför ett ökat krav i hur EU-medborgares personuppgifter får samlas in och lagras, samt krav gällande transparens och säkerhet vid behandling.  Dataskyddsförordningen kallas kort ibland för GDPR, vilket står för General Data Protection Regulation.

För dig som vill veta mer hänvisar vi i första hand till Datainspektionen (Sveriges tillsynsmyndighet för personuppgifter)

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Vad är en personuppgift?

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person.

Några exempel är namn, adress, mobilnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning eller IP-nummer.

Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift, men är det om det handlar om en enskild näringsverksamhet.

Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.

Vissa personuppgifter räknas som känsliga och ska som huvudregel helst inte behandlas alls.
Exempel är sådant som ger information politisk eller religiös åskådning, fackliga medlemskap eller etniskt ursprung samt uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning.

Vilka uppgifter får samlas in och användas?

Enkelt uttryckt säger GDPR att insamling och efterföljande behandling av personuppgifter ska ha ett i förväg bestämt syfte eller av individen uttryckligt, och bevisbart, medgivande. Syfte kan i detta fall vara antingen på grund av ett lagkrav eller ett avtal.

En viktig riktlinje att tänka på när personuppgifter samlas in, är varför de samlas in. Svaret på denna fråga ska finnas dokumenterad och begränsar därmed hur personuppgifterna får behandlas.

Hur skyddar ÅLRAJT dina personuppgifter?

ÅLRAJT värnar om den personliga integriteten och prioriterar skyddet av all information du anförtror oss. Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Vilka personuppgifter behandlar ÅLRAJT?

ÅLRAJT behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för berättigade ändamål och behandlas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål.

Syftet med vår insamling är för:

Administration och ekonomisk redovisning av bl.a. anställningar, kund- och leverantörsavtal.
Administration av fiber- och kabel-TV abonnenter.
Administration och ärendehantering av inkommande E-post.

Vi samlar aldrig in personuppgifter med känsligt innehåll, marknadsföring eller utskick av reklam.

Vilka rättigheter har du som person?

Du har som person rätt att begära ut vilka uppgifter som ÅLRAJT registrerar om dig. Du kan även begära att uppgifterna raderas, om det är möjligt utifrån ärendets ändamål.
Kontakta oss så skickar vi ett utdrag till din adress där du är folkbokförd. Detta sändes kostnadsfritt senast inom en månad efter din förfrågan.